ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 080/2566 การขยายวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 080/2566

เรื่อง การขยายวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ได้กำหนดวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M2AI)  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566 นั้น เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจึงขอแจ้งขยายวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เป็น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 

ทั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.thประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

อ่านประกาศเพิ่มเติม