ประกาศแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) สาหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal Golden Week ของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ขอนำส่งประกาศแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน ดังนี้

1.  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL GESG)
2.  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)
3.  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ) 
4.  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ (PRINCIPAL GQE)
5.  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH)
สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application และ E@syInvest ที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทจัดการ 
สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal Golden Week ระหว่างวันที่ 1– 18 ธันวาคม 2566


อ่านประกาศที่นี่