ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหาร  จัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน  และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัท เชื่อว่ากิจการที่ บริษัท เข้าไปลงทุนมีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้ลงทุน

ด้วยการลงนามท้ายหนังสือนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของบริษัท  ดังต่อไปนี้


หลักปฏิบัติที่ 1 กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
หลักปฏิบัติที่ 2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ 
หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ  
หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม 
หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
                                

                                                                                                                    (นายเอฟเฟนดี้ ซาฮู ฮามิด)
                                                                                                                           ประธานกรรมการ
                                                                                                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
                                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

 

i code