ประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 8 กองทุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่