บลจ. พรินซิเพิล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก 1 วาระ เป็นระยะเวลา 3 ปี

Thai Airway PVD

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก 1 วาระ เป็นระยะเวลา 3 ปี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คุณสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย และคุณจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. พรินซิเพิล จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ   มอบหมายให้ บลจ. พรินซิเพิล จำกัด บริหารจัดการกองทุนต่อเนื่องอีก 1 วาระ มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565-2568  ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล ได้ บริหารกองทุนนี้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน โดยมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ  ซึ่งการลงนามในสัญญาครั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล ได้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่ารวมประมาณ 8,500 ล้านบาท


ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน /  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต