กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

ชื่อย่อ PRINCIPAL APEQ
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน 31 กรกฎาคม 2557
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 2,500 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
M1APJ Index (THB) 100.00%
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทุนใน บริษัทจัดตั้ง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดำเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาด
โดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีและผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่ สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่า BBB โดย Fitch หรือเทียบเท่าS&P หรือ Moody’s โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนของตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน และเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงิน และ/ หรือเงินฝาก เพื่อเป็นการปกป้องเงินลงทุนของกองทุนกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 70-98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK / TBANK
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามที่ระบุไว้ ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6052%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.026%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.535%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.88% (ปัจจุบัน 0.089%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.255%)

*ข้อมูล 1 ก.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน
อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(บาท/หน่วย)

 
ครั้งที่ 1 Q1/2014 30 ก.ย. 57 0.15
ครั้งที่ 2 Q2/2014 30 ธ.ค. 57 0.12
ครั้งที่ 3 Q1/2015 31 มี.ค. 58 0.20
ครั้งที่ 4 Q2/2015 30 มิ.ย. 58 0.65
ครั้งที่ 5 Q2/2016 30 มิ.ย. 59 0.42
ครั้งที่ 6 Q3/2016 30 ก.ย. 59 0.70
ครั้งที่ 7 Q1/2017 31 มี.ค. 60 0.39
ครั้งที่ 8 Q2/2017 30 มิ.ย. 60 0.75
ครั้งที่ 9 Q3/2017 29 ก.ย. 60 0.83
ครั้งที่ 10 Q4/2017 29 ธ.ค. 60 0.57
ครั้งที่ 11 Q1/2018 2 เม.ย. 61 0.54
ครั้งที่ 12 Q2/2018 29 มิ.ย. 61 0.12
ครั้งที่ 13 Q3/2018 28 ก.ย. 61 0.12
ครั้งที่ 14 Q4/2018 28 ธ.ค. 61 0.12
ครั้งที่ 15 Q1/2019 29 มี.ค. 62 0.45
ครั้งที่ 16 Q2/2019 28 มิ.ย. 62 0.12
รวม 6.25
Date NAV Fund change Fund Change Percent
12.2147
0.0873
0.72 %
12.1274
0.2280
1.92 %
11.8994
-0.0872
-0.73 %
11.9866
-0.0132
-0.11 %