กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 1 ปีได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ชื่อย่อPRINCIPAL CPGB1Y1ระดับความเสี่ยง3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
เงินทุนจดทะเบียน1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ประเภทกองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น, กองทุน buy-and-hold
วันจดทะเบียน 12 กรกฎาคม 2566 (ประมาณการ)
อายุกองทุน
 • กำหนดอายุโครงการประมาณ 1 ปี

เงื่อนไข (อายุโครงการ) อายุโครงการที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับกองทุนนี้ คือ ประมาณ 1 ปี (ไม่น้อยกว่า 11 เดือน และไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

นโยบายการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้นโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
 • คุณศุภกร ตุลยธัญ
 • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
 • คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล
 • คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อเปิดเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืน
 • กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ: ไม่มี
 • กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดอายุโครงการโดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการโดยจะชำระเงินภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะเรียกเก็บและตัดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีบริษัทจัดการอาจรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บหรือทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน 

ช่องทางการซื้อกองทุน (1)

 • Principal TH Application
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) MUTUAL FUND
 • บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ช่องทางการซื้อกองทุน (2)

 • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1) 0.19 % 0.51 % 0.83 % 0.86 % 10.0863 402.14
Benchmark:
Benchmark :
Standard Deviation Performance 0.24 % 0.32 % 0.56 % 0.57 %
Standard Deviation Benchmark