กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M2AI)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 

ชื่อย่อPRINCIPAL FI6M2AIระดับความเสี่ยง4 (เสี่ยงสูง)
เงินทุนจดทะเบียน300 ล้านบาท (Green shoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ประเภทกองทุนตราสารหนี้
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)27 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566
วันจดทะเบียน19 ธันวาคม 2566
อายุกองทุน

กำหนดอายุโครงการประมาณ 6 เดือน

เงื่อนไข (อายุโครงการ)
อายุโครงการที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับกองทุนนี้ คือประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ตํ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายในประเทศที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เท่านั้น
ผู้จัดการกองทุน
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
  • คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

ทำการซื้อเปิดเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ500,000 บาท
วันทำการขายคืน

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

โดยจะชำระเงินภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะเรียกเก็บและตัดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีบริษัทจัดการอาจรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บหรือทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน 

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M2AI) 0.77 % 0.57 % 0.76 % 10.0762 109.24
Benchmark:
Benchmark :
Standard Deviation Performance 0.15 % 0.13 % 0.19 %
Standard Deviation Benchmark