กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ C (PRINCIPAL GCF-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ชื่อย่อPRINCIPAL GCF-Cระดับความเสี่ยง8 (เสี่ยงสูงมาก)
วันที่จดทะเบียนกองทุน2 กุมภาพันธ์ 2550นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ3,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการกองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผล
 • พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
  (ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
นโยบายการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไป ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ ่ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียน จัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna Investments Limited กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุน เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทําให้ผลการดําเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน
  - ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
  - สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนํา ซึ่งทําหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง
ผู้จัดการกองทุน 
 • คุณศุภกร ตุลยธัญ
 • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
 • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
 • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
 • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
 • คุณสิรวิชญ์ กังวานเวชกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+3) (คืนเงิน T+4 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 3.21% (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 0.27% (ปัจจุบัน 0.268%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.036%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.107%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ C (PRINCIPAL GCF-C) 6.19 % 1.53 % 6.19 % 9.02 % 0.87 % 9.5915 33.45
Benchmark:
Benchmark :
Standard Deviation Performance 10.40 % 11.36 % 10.40 % 11.35 % 12.55 %
Standard Deviation Benchmark