กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต A (PRINCIPAL GCREDIT-A)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL GCREDIT-Aระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน19 ธันวาคม 2566 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)27 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 
ประเภทโครงการกองทุนตราสารหนี้ (Feeder Fund) 
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNY Mellon Global Credit Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD W (Acc) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารและจัดการโดย BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. 
กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยลงทุนมากกว่า 50% ในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานสาธารณะระหว่างประเทศ) สกุลเงิน เงินสด และสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด 
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (ภาระผูกพันหรือหนี้, ตั๋วเงินคลัง, หุ้นกู้, พันธบัตร, สินเชื่อ (Loans), ตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ คํ้าประกัน (Asset-Backed Securities), ตราสารหนี้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน (Mortgage-Backed Securities) บัตรเงินฝาก (certificates of deposit), ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว (floating rate notes), ภาระผูกพันหรือหนี้ระยะสั้นและระยะกลาง และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (commercial paper) ซึ่งอาจคงที่ ลอยตัว หรือแปรผัน และอาจแปรผกผันตามอัตราอ้างอิง และออกหรือค้ำประกันโดยภาครัฐ หรือหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานระหว่างประเทศ ธนาคาร องค์กร หรือผู้ออกเชิงพาณิชย์อื่นๆ และภาระผูกพัน และหลักทรัพย์แปลงสภาพ (“CoCos”) ซึ่งจะเรียกว่า “ตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้”)
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์

ข้อมูลการซื้อ/ขาย/หน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2566* เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2566* เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+4) 
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.07% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.107% ต่อปี)
*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต A (PRINCIPAL GCREDIT-A) -0.02 % 0.34 % 10.0340 578.49
Benchmark: 0.07 % 0.47 %
Benchmark :
LGDRTRUH Index adjust with fx hedging cost 85% + LGDRTRUH Index (THB) 15%
Standard Deviation Performance 4.56 % 4.14 %
Standard Deviation Benchmark 4.30 % 4.06 %