กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH-A)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GEDTECH-A ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กรกฎาคม 2563 (ประมาณการ) นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (กองทุนรวมตราสารทุน)
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.
     
  • กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD มีนโยบายจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่)  และใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินการหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการนำเสนอข้อมูล รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับตราสารทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความข้างต้น
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณวิน พรหมแพทย์
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
  • คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
  • คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+3)
(คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
การซื้อขายหลักทรัพย์  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33%
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงาน

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3Month (%) 6Month (%) 1Year (%) 3Year (%) 5Year (%) 10Year (%) Since Inception (%) NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH-A) -2.60 % -2.60 % 7.92 % 8.41 % 10.8410 326.14
Benchmark : 8.14 % 8.14 % 18.58 % 22.64 %
Benchmark :
NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%