กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)

ชื่อย่อ PRINCIPAL GMV-A
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนกองทุน ประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 มีนาคม 2561
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ MXWO Index (THB) 100.00%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) A USD Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Russell Investments Ireland Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Acadian Asset Management, LLC

กองทุน Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) A USD Accumulation มีเป้าหมายเพื่อมุ่งหาผลตอบแทนที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า MSCI World Index แต่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาด โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่มีความเสี่ยงตํ่าที่จดทะเบียน หรือซื้อขายอยู่ในตลาดที่มีการควบคุม (Regulated Markets) ทั่วโลก ซึ่งการเลือกหุ้นแต่ละตัวจะคัดเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์การลดความเสี่ยงของกองทุนซึ่งรวมทั้งหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นอกจากนี้กองทุนสามารถลงทุนใน Rights Issue ของบริษัทที่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้ก่อน รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ ที่ออกโดยบริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่มีการควบคุม (Regulated Markets) ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ REITs และหน่วยลงทุนของกอทุน CIS ซึ่งรวมถึงหน่วยของกองทุน ETF

กองทุนหลักจะลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วย CIS และจะลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สุทธิในประเทศที่ไม่รวมอยู่ใน MSCI World Index
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สัญญา Futures จะใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) สัญญา Forward จะใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นหลัก Options จะใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการให้มี exposure ในตลาดนั้นๆแทนที่จะถือหลักทรัพย์โดยตรง ส่วน Swaps (รวมถึง Swaptions) จะใช้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดกำไร เช่นเดียวกับการป้องกันความเสี่ยงในสถานะฝั่งซื้อ (Long Positions) ส่วน Caps และ Floors จะใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และ Credit Default Swaps จะถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่อ้างอิง หรือดัชนีที่อ้างอิง นอกจากนี้กองทุนหลักสามารถกู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเป็นการกู้ยืมระยะสั้นเท่านั้น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนการลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 3.21%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 1.9581%)

*ข้อมูล 2 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

Date NAV Fund change Fund Change Percent
10.0905
0.0607
0.61 %
10.0298
0.0330
0.33 %
9.9968
0.0365
0.37 %