กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GQE-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL GQE-Cระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน25 กรกฎาคม 2566นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund) 
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD I Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย FundRock Management Company S.A. ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นที่คัดเลือก โดยจะไม่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น กองทุนหลักจะยึดมั่นในหลักการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี้กองทุนหลักยังคำนึงถึงด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขายไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ IPO: 1.00%, หลัง IPO: 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ IPO: 1.00%, หลัง IPO: 1.50%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GQE-C) 2.88 % 13.07 % 5.30 % 10.2072 104.71
Benchmark: 1.24 % 15.12 % 7.22 %
Benchmark :
M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
Standard Deviation Performance 9.76 % 10.19 % 11.94 %
Standard Deviation Benchmark 9.70 % 9.67 % 10.47 %