กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)

รายละเอียดกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL PRMF
ระดับความเสี่ยง 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้, กองทุนมุ่งรักษาเงินต้น, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 ธันวาคม 2548
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ไม่มี
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
นโยบายการลงทุน


กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับกองทุนมีนโยบายมุ่งรักษาเงินต้น ลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนตามวันเวลา ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดให้ได้รับความมุ่งรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีจำนวนเงินที่มุ่งรักษาเงินต้นและเงื่อนไข การมุ่งรักษาเงินต้นตามหัวข้อ “รายละเอียดในการมุ่งรักษาเงินต้น”โดยในส่วนของการมุ่งรักษาเงินต้น กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หรือเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นทุกขณะใดๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ยกเว้นในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุนหรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของกองทุน คือ ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และหรือในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแต่ละรอบ และหรือในช่วงระยะเวลา 15 วันหลังวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแต่ละรอบ และหรือในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแต่ละรอบ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยการลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน กรณีปกติ
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
กรณีมุ่งรักษาเงินต้น
ทุกวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี ตั้งแต่เริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+2) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 3.21% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.81% (ปัจจุบัน 0.792%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.027%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.107%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.12% (ปัจจุบัน 0.071%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.12% (ปัจจุบัน 0.997%)

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ :
ข้อมูล ณ วันที่ :
กองทุน ตั้งแต่ต้นปี (%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (%) 3ปี (%) 5ปี (%) 10ปี (%) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF) 0.59 % 0.12 % 0.34 % 0.47 % 0.53 % 0.98 % 1.41 % 12.1857 71.32
เกณฑ์มาตราฐาน 9.58 % -0.34 % 7.53 % 5.11 % 4.67 % 4.84 % 5.47 %
เกณฑ์มาตราฐาน :
GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%