กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL SET100RMF
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมดัชนี, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 พฤศจิกายน 2553
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ SET100 TRI Index 100.00%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มี

ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวศิน ปริธัญ
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการ ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีSET100 กองทุนเปิดที่มีนโยบายการ ลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มีnet exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียง กับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (SET100 Index)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออก หลักทรัพย์
2. ความเสี่ยงจากตลาด
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่ สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้



การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 2,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+3) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไม่มี

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.86% (ปัจจุบัน 0.642%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.021%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.08% (ปัจจุบัน 0.075%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.027%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.765%)

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 60 – 30 พ.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3Month (%) 6Month (%) 1Year (%) 3Year (%) 5Year (%) 10Year (%) Since Inception (%) NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF) 4.01 % -1.88 % -6.40 % 3.98 % 5.11 % 3.50 % 7.50 % 19.2902 19.62
Benchmark : 5.25 % -2.01 % -6.90 % 5.20 % 5.60 % 4.35 % 8.25 %
Benchmark :
SET100 TRI Index 100.00%