กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL iBALANCED-Cระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน6 กันยายน 2556ประเภทโครงการกองทุนผสม โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี (≤79%)จำนวนเงินลงทุนของโครงการ2,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสําคัญ
   
 • ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment)
ผู้จัดการกองทุน
 • นายศุภกร   ตุลยธัญ
 • นายวรพจน์   คุณาประสิทธิ์
 • นายวิทยา   เจนจรัสโชติ
 • นายปัญชรัสมิ์   สีวราภรณ์สกุล
 • น.ส.นันทนัช   กิติเฉลิมเกียรติ
 • นายวีรยุทธ   ห์ลีละเมียร
 • นายนิค   ศรีวีระวานิชกุล
 • น.ส.เต็มเดือน   พัฒจันจุน
 • น.ส.ภัทราภรณ์   วงศ์ทวีปกิจ
 • นายประพจน์   อ้วนเจริญกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.8748%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ทั้งนี้หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C) 0.67 % 0.20 % 3.63 % 0.63 % -1.17 % -0.43 % -1.21 % 12.4512 1.45
Benchmark: 1.17 % 1.14 % 3.77 % 2.02 % 0.28 % 1.64 % 1.28 %
Benchmark :
GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% SET PF&REIT TRI Index 5% FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% FSTREI TRI Index (THB) 0.75% SET TRI Index 15% M1WO index adjusted with FX hedging cost 34% M1WO Index (THB) 6%
Standard Deviation Performance 4.82 % 5.17 % 4.81 % 4.91 % 6.65 % 8.34 % 6.72 %
Standard Deviation Benchmark 5.30 % 6.01 % 5.19 % 4.90 % 6.26 % 8.74 % 7.20 %