กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

ชื่อย่อ PRINCIPAL iDAILY-D
ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้ โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 เมษายน 2555
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%)
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ SETPFUND TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
7. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
8. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
นโยบายจ่ายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

*ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ


การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั้งจำนวน (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
กรณีปกติ
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+1) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน   ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.81% (ปัจจุบัน 0.428%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.040%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.22% (ปัจจุบัน 0.075%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 1.72% (ปัจจุบัน 0.021%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 1.77% (ปัจจุบัน 0.556%)

*ข้อมูล 1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว


ครั้งที่
 
วันปิดสมุดทะเบียน อัตราการจ่ายเงินปันผล/ อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(บาท/หน่วย)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D)
ครั้งที่ 1 Q2/2012 29 มิ.ย. 55 -
ครั้งที่ 2 Q3/2012 28 ก.ย. 55 -
ครั้งที่ 3 Q4/2012 28 ธ.ค. 55 0.065
ครั้งที่ 4 Q1/2013 29 มี.ค. 56 0.064
ครั้งที่ 5 Q2/2013 28 มิ.ย. 56 0.063
ครั้งที่ 6 Q3/2013 30 ก.ย. 56 0.063
ครั้งที่ 7 Q4/2013 27 ธ.ค. 56 0.064
ครั้งที่ 8 Q1/2014 31 มี.ค. 57 0.064
ครั้งที่ 9 Q2/2014 30 มิ.ย. 57 0.064
ครั้งที่ 10 Q3/2014 30 ก.ย. 57 0.064
ครั้งที่ 11 Q4/2014 30 ธ.ค. 57 0.064
ครั้งที่ 12 Q1/2015 31 มี.ค. 58 0.063
ครั้งที่ 13 Q2/2015 30 มิ.ย. 58 0.046
ครั้งที่ 14 Q3/2015 30 ก.ย. 58 0.034
ครั้งที่ 15 Q4/2015 30 ธ.ค. 58 0.03
ครั้งที่ 16 Q1/2016 31 มี.ค. 59 0.03
ครั้งที่ 17 Q2/2016 30 มิ.ย. 59 0.024
ครั้งที่ 18 Q3/2016 30 ก.ย. 59 0.04
ครั้งที่ 19 Q4/2016 30 ธ.ค. 59 0.024
ครั้งที่ 20 Q1/2017 31 มี.ค. 60 0.032
ครั้งที่ 21 Q2/2017 30 มิ.ย. 60 0.032
ครั้งที่ 22 Q3/2017 29 ก.ย. 60 0.024
ครั้งที่ 23 Q4/2017 29 ธ.ค. 60 0.016
ครั้งที่ 24 Q1/2018 30 มี.ค. 61 0.024
ครั้งที่ 25 Q2/2018 29 มิ.ย. 61 0.024
ครั้งที่ 26 Q3/2018 28 ก.ย. 61 0.024
ครั้งที่ 27 Q4/2018 28 ธ.ค. 61 0.024
ครั้งที่ 28 Q1/2019 29 มี.ค. 62 0.024
ครั้งที่ 29 Q2/2019 28 มิ.ย. 62 0.032
รวม 1.122

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

Date NAV Fund change Fund Change Percent
10.3215
0.0000
0.00 %
10.3215
0.0013
0.01 %
10.3202
0.0003
0.00 %
10.3199
0.0003
0.00 %
10.3196
0.0004
0.00 %