กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)

ชื่อย่อ PRINCIPAL iDIV-D
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 พฤษภาคม 2555
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ SET TRI Index 100.00%
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ไม่มี
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์ 
คุณวศิน ปริธัญ 
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา 
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง 
นโยบายการลงทุน


กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1 พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
2 พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
3 พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกำไรที่สูงขึ้น หรือ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นโยบายจ่ายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)

*ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน ปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

 

การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั้งจำนวน (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
กรณีปกติ
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+3) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.873%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.040%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.23% (ปัจจุบัน 0.214%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.026%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 2.153%)

*ข้อมูล 1 พ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว


ครั้งที่
 
วันปิดสมุดทะเบียน อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D)
ครั้งที่ 1 Q2/2012 29 มิ.ย. 55 -
ครั้งที่ 2 Q3/2012 28 ก.ย. 55 0.25
ครั้งที่ 3 Q4/2012 28 ธ.ค. 55 0.30
ครั้งที่ 4 Q1/2013 29 มี.ค. 56 0.37
ครั้งที่ 5 Q2/2013 28 มิ.ย. 56 0.46
ครั้งที่ 6 Q3/2013 30 ก.ย. 56 0.41
ครั้งที่ 7 Q4/2013 27 ธ.ค. 56 0.37
ครั้งที่ 8 Q1/2014 31 มี.ค. 57 0.31
ครั้งที่ 9 Q2/2014 30 มิ.ย. 57 0.34
ครั้งที่ 10 Q3/2014 30 ก.ย. 57 0.35
ครั้งที่ 11 Q4/2014 30 ธ.ค. 57 0.35
ครั้งที่ 12 Q1/2015 31 มี.ค. 58 0.32
ครั้งที่ 13 Q2/2015 30 มิ.ย. 58 0.34
ครั้งที่ 14 Q3/2015 30 ก.ย. 58 0.14
ครั้งที่ 15 Q4/2015 30 ธ.ค. 58 0.12
ครั้งที่ 16 Q1/2016 31 มี.ค. 59 0.12
ครั้งที่ 17 Q2/2016 30 มิ.ย. 59 0.13
ครั้งที่ 18 Q3/2016 30 ก.ย. 59 0.13
ครั้งที่ 19 Q4/2016 30 ธ.ค. 59 0.13
ครั้งที่ 20 Q1/2017 31 มี.ค. 60 0.14
ครั้งที่ 21 Q2/2017 30 มิ.ย. 60 0.14
ครั้งที่ 22 Q3/2017 29 ก.ย. 60 0.14
ครั้งที่ 23 Q4/2017 29 ธ.ค. 60 0.15
ครั้งที่ 24 Q1/2018 30 มี.ค. 61 0.16
ครั้งที่ 25 Q2/2018 29 มิ.ย. 61 0.16
ครั้งที่ 26 Q3/2018 28 ก.ย. 61 0.14
ครั้งที่ 27 Q4/2018 28 ธ.ค. 61 0.15
ครั้งที่ 28 Q1/2019 29 มี.ค. 62 0.13
ครั้งที่ 29 Q2/2019 28 มิ.ย. 62 0.13
รวม 6.38

** หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

Date NAV Fund change Fund Change Percent
10.3067
0.0157
0.15 %
10.2910
0.0745
0.73 %
10.2165
-0.0093
-0.09 %
10.2258
0.0323
0.32 %