กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

ชื่อย่อ PRINCIPAL iFIXED-R
ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้ โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 ธันวาคม 2555
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%)
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 20,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
7. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
8. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง


การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน กรณีอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั้งจำนวน (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
กรณีปกติ
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+2) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.81% (ปัจจุบัน 0.535%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.040%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.075%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.014%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.664%)

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว


ครั้งที่
 
วันปิดสมุดทะเบียน อัตราการจ่ายเงินปันผล/ อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(บาท/หน่วย)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R)
ครั้งที่ 1 Q2/2012 29 มิ.ย. 55 -
ครั้งที่ 2 Q3/2012 28 ก.ย. 55 -
ครั้งที่ 3 Q4/2012 28 ธ.ค. 55 -
ครั้งที่ 4 Q1/2013 29 มี.ค. 56 -
ครั้งที่ 5 Q2/2013 28 มิ.ย. 56 0.10
ครั้งที่ 6 Q3/2013 30 ก.ย. 56 0.10
ครั้งที่ 7 Q4/2013 27 ธ.ค. 56 0.10
ครั้งที่ 8 Q1/2014 31 มี.ค. 57 0.10
ครั้งที่ 9 Q2/2014 30 มิ.ย. 57 0.105
ครั้งที่ 10 Q3/2014 30 ก.ย. 57 0.106
ครั้งที่ 11 Q4/2014 30 ธ.ค. 57 0.107
ครั้งที่ 12 Q1/2015 31 มี.ค. 58 0.108
ครั้งที่ 13 Q2/2015 30 มิ.ย. 58 0.072
ครั้งที่ 14 Q3/2015 30 ก.ย. 58 0.033
ครั้งที่ 15 Q4/2015 30 ธ.ค. 58 0.048
ครั้งที่ 16 Q1/2016 31 มี.ค. 59 0.080
ครั้งที่ 17 Q2/2016 30 มิ.ย. 59 0.008
ครั้งที่ 18 Q3/2016 30 ก.ย. 59 0.048
ครั้งที่ 19 Q4/2016 30 ธ.ค. 59 0.008
ครั้งที่ 20 Q1/2017 31 มี.ค. 60 0.056
ครั้งที่ 21 Q2/2017 30 มิ.ย. 60 0.040
ครั้งที่ 22 Q3/2017 29 ก.ย. 60 0.064
ครั้งที่ 23 Q4/2017 29 ธ.ค. 60 0.048
ครั้งที่ 24 Q1/2018 30 มี.ค. 61 0.056
ครั้งที่ 25 Q2/2018 29 มิ.ย. 61 0.056
ครั้งที่ 26 Q3/2018 28 ก.ย. 61 0.056
ครั้งที่ 27 Q4/2018 28 ธ.ค. 61 0.037
ครั้งที่ 28 Q1/2019 29 มี.ค. 62 0.041
ครั้งที่ 29 Q2/2019 28 มิ.ย. 62 0.066
รวม 1.646

** หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

Date NAV Fund change Fund Change Percent
12.0332
0.0008
0.01 %
12.0324
-0.0012
-0.01 %
12.0336
0.0003
0.00 %
12.0333
0.0011
0.01 %