บลจ.พรินซิเพิล ได้รับแต่งตั้งให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

Private Fund

นางสาวขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และนายจุมพล สายมาลา (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ร่วมลงนามในพิธีมอบสัญญาแต่งตั้ง บลจ. พรินซิเพิล ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน