หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่วนสำคัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Fund Fact Sheet) ธ.ค. 64

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 52/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) โดยให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนโดยมีรูปแบบของข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และให้เผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหรือปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) โดยให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกองทุนและมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนทุกรอบ 6 เดือนในปีปฏิทินเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ให้นำเสนอให้สมาชิกรับทราบภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว  

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด จึงขอนำส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มาตามไฟล์แนบ เพื่อเปิดเผยให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับทราบ ดังนี้ 

  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รัตนศิริ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนกาญจน์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
email : pvdandpfmkt@principal.th