รายงานข้อมูลสำหรับการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ประจำปี 2567 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรินิตี้ (TNPF)