ประกาศเรื่อง ประกาศอัตราขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

ประกาศเรื่อง ประกาศอัตราขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ของกองทุนจำนวน 8 กองทุน 

อ่านประกาศที่นี่