ประกาศเรื่อง แจ้งอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 กองทุน

ประกาศเรื่อง แจ้งอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 กองทุน  

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)
  2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)
  3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)
  4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)
  5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ)

อ่านประกาศที่นี่

Title alignment
CENTER