ประกาศเรื่อง การขยายวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ประกาศเรื่อง การขยายวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ก าหนดวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI) ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566 นั้น เพื่อเพิ่มโอกาสส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจึงขอแจ้งขยายวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เป็น ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จ ากัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาท าการ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

อ่านประกาศที่นี่