รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 เมษายน 2565

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 เมษายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3

ณ 29 เมษายน 2565

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 77.99
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 67.47
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 38.25
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 45.54
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ 34.43
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 36.82
องทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 42.20

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม

Title alignment
CENTER