Special Report: COVID-19 Vaccine and REITs

ความเห็นต่อปัจจัยเรื่องพัฒนาการของวัคซีน: ความคืบหน้าของวัคซีนที่เป็นข่าว หากพิจารณาแล้วก็เป็นไปตามความคาดหวังที่เคยมีการประมาณการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะมีข่าวความคืบหน้าในปลายปี แม้กระนั้นเองในขั้นตอนการผลิตและการจำหน่ายวัคซีน อาจต้องใช้เวลาสักระยะ ส่วนราคา REITs ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ราคาปรับตัวลงมาพอสมควรในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 หลังหลายประเทศมีนโยบายในการจำกัดการเดินทาง และเพิ่มระยะห่างทางสังคม และปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงคลาย Lock down ในลักษณะที่ค่อนข้าง Laggard ก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งตามพัฒนาการในการรับมือกับโรคไวรัส COVID-19

การวางกลยุทธ์สำหรับกองทุน: ทีมบริหารกองทุนกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก บริษัทบริหารจัดการกองทุน พรินซิเพิล (บลจ. พรินซิเพิล) ยังคงเน้นการลงทุนลักษณะ Selective ในสินทรัพย์คุณภาพดี ให้ความสำคัญกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด และราคาของสินทรัพย์ที่สมเหตุสมผล ทำให้ ณ ปัจจุบัน กองทุน Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP) (กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) และกองทุน Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN) ยังคงให้น้ำหนักกับสินทรัพย์กลุ่ม Data Center Logistic โครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มเติบโตไปพร้อมกับกระแสการเติบโตไปกับ Megatrend (Secular Growth Sector) 

ในระยะที่ผ่านมาทีมบริหารกองทุนได้มีการปรับเพิ่มสัดส่วน REITs รายตัวในกลุ่มค้าปลีกทีมีคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นหลังราคาปรับตัวลงมาในเกณฑ์ที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนมีโอกาสได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในช่วงที่ sentiment ตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นจากการลงทุนสินทรัพย์กลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางทีมบริหารกองทุนยังคงหลีกเลี่ยงการลงทุนใน REITs กลุ่มโรงแรมซึ่งเป็นกลุ่มทีมีกระแสเงินสดทั้งนี้ไม่แน่นอน

ในส่วนของกองทุน PRINCIPAL iPROPEN ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าในลักษณะการกระจายตัวรายประเทศ ทีมบริหารกองทุนอาจมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน REITs ในตลาดที่ Laggard เช่น Australia, Japan, และ Hong Kong (หากข่าวเรื่องวัคซีนพัฒนามากขึ้น REIT ประเทศอื่นที่ Laggard ก็มีโอกาสฟื้นตัวได้ดี)

คำแนะนำสำหรับนักลงทุน: จากมุมมองการทำ Asset Allocation ของบลจ. พรินซิเพิล สินทรัพย์กลุ่ม REITs ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มสินทรัพย์ที่ทีมบริหารกองทุนให้น้ำหนักในลักษณะ Overweight ในระยะสั้นมีความเป็นไปได้ว่าราคาสินทรัพย์กลุ่ม REITs อาจมีความผันผวนบ้างตามมุมมองของนักลงทุนต่อปัจจัยเรื่อง COVID-19 แต่ในระยะกลาง-ยาว ปัจจัยเรื่องสภาพคล่องในระบบที่ยังคงมีอยู่มาก อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะกลับมาจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม REITs นักลงทุนจึงควรถือลงทุนสินทรัพย์กลุ่ม REITs และสามารถพิจารณาเพิ่มสัดส่วนในภาวะที่ตลาดผันผวน

photo

อ่าน  Special Report: COVID-19 Vaccine