In the World of lock down เมื่อโลกต้องเผชิญกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้ง

นับตั้งแต่ปี 2020 มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ที่นอกจากจะท้าทายอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลต่อภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วย ในขณะที่การระบาดและพัฒนาการของโรค COVID-19 ที่กลับมาอีกครั้งในปี 2021 ยิ่งเพิ่มระดับความท้าทายในการพัฒนาวัคซีน และการป้องกันประชากรจากแต่ละประเทศ ทำให้เกิดการกลับมาของการ Lock down และการ WFH (work from home) เริ่มกลับมาสู่วิถีชีวิตอีกครั้ง

แต่เชื่อหรือไม่ว่าท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 กลับกลายเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจบางกลุ่ม ธุรกิจแห่งอนาคตที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เช่น บริษัท Zoom เจ้าของ Application การสื่อสารออนไลน์ที่ทำงานภายใต้ระบบ Cloud ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการประชุมทางไกล มีฐานลูกค้าผู้ใช้งานเติบโตจาก 10 ล้านรายในปี 2019 มาเป็นกว่า 300 ล้านรายในปี 2020  บริษัท Shopify เจ้าของ Application ผู้ช่วยร้านค้ารูปแบบเดิมๆ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และ บริหารจัดการงาน Operation ต่างๆ รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง โดยผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Server ใหม่โตถึง 87% ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2020 เมื่อวัดจากกำไรขั้นต้นของในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า (Source:  Shopify,  Oct 2020)

แม้ว่าทั่วโลกมีข่าวดีในการพัฒนาการการผลิตวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ตลอดจนทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลกต่างร่วมมือกันหาวิธีป้องกัน รักษาโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้เราเห็นการวิจัยค้นคว้าวัคซีนผ่านนวัตกรรมทางการแพทย์ (Health Innovation) จนเราสามารถเห็นพัฒนาการและความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่รัฐบาลหลายประเทศออกมาประกาศตั้งเป้าจำหน่ายวัคซีนจำนวนมากให้แก่ประชากรในประเทศภายในปี 2021 ให้ได้มากที่สุด ซึ่งหากทำได้จริงก็นับเป็นข่าวดีต่อภาคเศรษฐกิจและธุรกิจโดยรวม

แต่คำถามคือ ธุรกิจแห่งอนาคตที่เคยได้รับประโยชน์มากในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 นั้นจะยังโตต่อไปหรือไม่ หรือควรหยุดชะงักไปพร้อมกับโรคระบาดที่ควบคุมได้

การที่จะตอบคำถามนี้ได้ อาจต้องย้อนกลับมาถามถึงประโยชน์ที่ธุรกิจแห่งโลกอนาคตเหล่านี้ได้สร้างให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า/บริการ การประหยัดต้นทุนที่ function ของธุรกิจเหล่านี้เอื้อแก่ผู้ใช้งาน หรือแม้กระทั่งความยืดหยุ่นที่ธุรกิจเหล่านี้นำเสนอให้แก่ผู้บริโภคก็ต่างทำให้ธุรกิจในโลกอนาคตเหล่านี้ยังมีโอกาสโตได้อีกมากแม้โรคระบาดจะถูกควบคุมได้แล้วก็ตาม โดยในช่วงกลางปี 2020 ResearchAndMarkets.com คาดการณ์ว่าธุรกิจ Cloud Computing ในช่วงปี 2020-2027 จะโตจาก $264.8 billion ในปี 2019 กลายเป็นมูลค่า $927.51 billion ในปี 2027 อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่  16.4% ต่อปี (Source: CISION PR Newswire, Jul 2020) และตลาด global digital education ในปี 2020-2027 จะสามารถโตได้ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่  22.7% ต่อปี (Source: Global Newswire, Sept 2020)

แต่หากมองเจาะลึกไปเฉพาะกลุ่มนวัตกรรมสุขภาพ เราจะพบว่า 2020 Fortune Business Insights™ ได้เผยว่า ในช่วงปื 2018 ถึง 2026 กลุ่มอุตสาหกรรม Regenerative  Medicine Market ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมสุขภาพจะสามารถเติบโตได้กว่า 6 เท่าในช่วงระยะเวลาเพียง 8 ปี ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ เช่น เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์อัจฉริยะก็มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 21.50% ในช่วงปี 2020-2027 (Source: Individual company website 3Q20, Tissuepathology, TDRI, Principal Asset Management)

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 กลับกลายเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจบางกลุ่มที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในยุคที่ต้อง Lock down และ Work From Home อีกครั้ง

กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น
Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก)

ระดับความเสี่ยงกองทุน 7

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จาก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแล สุขภาพที่ใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั่วโลก เช่น เทคโนโลยีการ วินิจฉัยโรค เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ดิจิทัลเฮลธ์ เภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงการวิจัย และพัฒนาต่างๆ เป็นต้น และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการเห็นว่า เหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่นกองทุน

  • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund และกองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund  ซึ่งมีนโยบายการลงทุนตราสารทุนของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนยี
  • ครอบคลุม เน้นลงทุนในหุ้นสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย การรักษาและป้องกัน
  • แตกต่าง ด้วยการลงทุนในนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ที่วิเคราะห์ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ วิจัย ป้องกันและแก้ไขในระดับยีนส์ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย/ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ง่ายต่อการใช้งานและติดตามผล ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ระดับความเสี่ยงกองทุน 7

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc โดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange), ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย WisdomTree Management Ltd. กองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิด หน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc กองทุนจะบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็น ส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง

จุดเด่นกองทุน

  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง เน้นลงทุนใน WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc บริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง BVP Nasdaq Emerging Cloud Index บริหารและจัดการโดย WishdomTree Management Ltd.
  • กองทุนหลักเน้นลงทุนในธุรกิจซึ่งเป็น Solution สำหรับธุรกิจโลกยุคดิจิทัล อย่างธุรกิจที่มีรายได้หลักจากใช้เทคโนโลยี Cloud Service (Cloud Computing) หรือระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิคแบบนิรภัยโดยไม่ต้องมี Sever (Serverless)
  • บริษัทที่กองทุนหลักลงทุนมีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Service ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ เช่น Zoom, Shopify Adode, Box เป็นต้น

อ่าน In the World of lock down เมื่อโลกต้องเผชิญกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้ง