ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 อ่านประกาศที่นี่