ประกาศเรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วย ลงทุนในการลงมติเวียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF)

ประกาศเรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วย ลงทุนในการลงมติเวียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF)