สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนกาญจน์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รอบเดือนธันวาคม 2566

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล 
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-686-9500
email : THpvdmkt@principal.com