Principal Market Update: อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ เดือน ก.ค. 2566 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 3.20% YoY

11.08_Principal Market Update

11 August 2023

  • ทางรัฐบาลสหรัฐฯ มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน โดยแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ เดือน ก.ค. 2566 อยู่ที่ 3.20% YoYต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่แล้วที่ 3% YoY  โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมัน (WTI Crude Oil) ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 15.8% จากเดือน มิ.ย. 2566 ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน ก.ค. 2566 อยู่ที่ 4.7% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และต่ำลงเล็กน้อยจากเดือน มิ.ย. 2566 ที่ 4.8% YoY ทั้งนี้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานได้ปรับตัวสูงขึ้น 0.2% MoM เท่ากับตัวเลขในเดือนที่แล้วและเท่ากับความคาดหวังของตลาด
  • แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ ฯ จะแนวโน้มต่ำลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Fed เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. 2565 ทำให้ตลาดมีการปรับคาดการณ์ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบถัดไป อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ Fed ตั้งไว้ที่ 2% ทำให้มีโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกในปีนี้เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อต่อไป โดย Fed จะพิจารณาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้ที่ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะทำให้โอกาสในการเกิดเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้นในอนาคต
  • •    จากการที่อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ Fed ในเดือน ก.ค. 2566 บลจ.พรินซิเพิล จึงแนะนำการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GFIXED ที่ลงทุนเชิงรุกในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก ซึ่งราคาตราสารหนี้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นหากเกิดเศรษฐกิจถดถอย แนะนำกองทุน PRINCIPAL GIF ลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก สามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ และยังมีการจ่ายรายได้สม่ำเสมอแม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้นโลกทำให้เหมาะสมในการถือครองเพื่อกระจายความเสี่ยง แนะนำกองทุน PRINCIPAL GESG ซึ่งลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ทำให้มีโอกาสเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน แนะนำกองทุน PRINCIPAL GQE ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก มีรายได้และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และแนะนำกองทุน PRINCIPAL VNEQ ที่ลงทุนโดยตรงในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตของตลาดหุ้นสูง อีกทั้งมูลค่าในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (ที่มา: Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 2566)

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Market Update: อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ เดือน ก.ค. 2566 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 3.20% YoY