กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GFIXED ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 ธันวาคม 2560 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผล
 • พิจารณาจ่ายไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี
  (ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
นโยบายการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสวงหารายได้ในระดับสูงโดยผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบกําหนดของตราสารที่แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนจะลงทุนสินทรัพย์ในหลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึง

      (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment Grade) และมีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้  (Non-Investment Grade) ทีออกโดย บริษัทเอกชนทัวโลกทั้งที่อยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
      (2) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น
      (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ mortgage-related และ asset-backed securities อื่นๆ และ
      (4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา
   
 • ทั้งนี้กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านี้กองทุนสามารถทําได้ทั้งการลงทุนโดยตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
ผู้จัดการกองทุน 
 • คุณศุภกร ตุลยธัญ
 • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
 • คุณวิริยา โภไคศวรรย์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 4 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+4 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 0.8025%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

 • Principal TH Application
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อกองทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ :
As at date :
Fund ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (% ต่อปี)* 3ปี (% ต่อปี)* 5ปี (% ต่อปี)* 10ปี (% ต่อปี)* ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (%)* มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED) -1.98 % -2.64 % -2.41 % 0.07 % -2.09 % -1.99 % -2.28 % 8.7256 286.84
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้: -4.62 % -4.68 % -6.83 % -3.43 % -5.31 % -1.76 % -1.74 %
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 4.95 % 4.89 % 4.67 % 5.33 % 5.51 % 7.14 % 5.90 %
ความผันผวนของดัชนีวัด 7.12 % 6.84 % 6.65 % 7.33 % 5.84 % 5.59 % 5.87 %