กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL GFIXEDระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน6 ธันวาคม 2560นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ3,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผล
 • พิจารณาจ่ายไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี
  (ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
นโยบายการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสวงหารายได้ในระดับสูงโดยผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบกําหนดของตราสารที่แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนจะลงทุนสินทรัพย์ในหลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึง

      (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment Grade) และมีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้  (Non-Investment Grade) ทีออกโดย บริษัทเอกชนทัวโลกทั้งที่อยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
      (2) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น
      (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ mortgage-related และ asset-backed securities อื่นๆ และ
      (4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา
   
 • ทั้งนี้กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านี้กองทุนสามารถทําได้ทั้งการลงทุนโดยตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
ผู้จัดการกองทุน 
 • คุณศุภกร ตุลยธัญ
 • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
 • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
 • คุณวิริยา โภไคศวรรย์
 • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
 • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+4 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 0.8025%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

 • Principal TH Application
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อกองทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED) -1.17 % -1.54 % 4.37 % 1.84 % -2.30 % -1.40 % -1.45 % 9.1069 284.27
Benchmark: -2.92 % -2.95 % 4.13 % -2.96 % -3.52 % -1.07 % -0.98 %
Benchmark :
LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
Standard Deviation Performance 4.21 % 4.47 % 5.05 % 4.87 % 5.82 % 7.28 % 5.84 %
Standard Deviation Benchmark 5.89 % 6.18 % 6.81 % 6.75 % 6.70 % 6.06 % 5.95 %