Principal Market Update: Principal China Trigger 6M2 Fund (PRINCIPAL CHTG6M2)

chtg_Principal Market Update template

24 August 2023

ภาวะตลาดหุ้นจีนในเดือนสิงหาคม 2023

MSCI China Index นับตั้งแต่สิ้นเดือน ก.ค. 2023 จนถึงวันที่ 21 ส.ค. 2023 ปรับตัวลดลง -12.24% จากการที่ Country Garden บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ได้คิดเป็นมูลค่า 22.5 ล้านเหรียญ สร้างความกังวลต่อนักลงทุนต่อโอกาสที่ Country Garden จะเผชิญการผิดนัดชำระหนี้หากไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวได้ภายในเดือน ก.ย. 2023 ซึ่งปัญหาอาจจะลุกลามไปสู่เศรษฐกิจจีนในภาพใหญ่ได้ ต่อมา PBOC ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1Y-MLF จาก 2.65% เหลือ 2.5% และปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1Y-LPR จาก 3.55% เหลือ 3.45% แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้

การบริหารพอร์ตลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (PRINCIPAL CHTG6M2) 
เดือนสิงหาคม 2023

ผู้จัดการกองทุนมีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนลงจากระดับ 90-95% มาสู่ระดับ 60-70% โดยจัดพอร์ตในรูปแบบ Core-Satellite โดยในส่วนของ Core ลงทุนผ่าน MSCI China ETF ในสัดส่วน 64% (จากสิ้นเดือน ก.ค. 2023 ที่ประมาณ 71%) และในส่วนของ Satellite เน้นลงทุนใน Consumer discretionary sector ETF และ Technology sector ETF โดยมีน้ำหนักการลงทุนรวม 6% (จากสิ้นเดือน ก.ค. 2023 ที่ประมาณ 21%) รายละเอียดตามตารางที่แสดงด้านล่าง
ทั้งนี้กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนใน MSCI China ETF ที่มีน้ำหนักในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ 2.94% และมีน้ำหนักในหุ้น Country Garden 0.10% โดยปัจจุบันกองทุนมีการลงทุนผ่าน MSCI China ETF ที่ประมาณ 64% ทำให้กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ Country Garen ที่ 1.88% และ 0.06% ตามลำดับ

Cio's view


กลยุทธ์บริหารพอร์ตในระยะถัดไป

ในระยะถัดไปคาดตลาดหุ้นจีนยังมีความผันผวนสูงจาก 1) ความเสี่ยงที่ Country Garden จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ 2) การที่รัฐบาลไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชัดเจน และยังไม่มีท่าทีจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และ 3) เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงภายหลังอานิสงค์จากการเปิดประเทศในช่วงต้นปีได้หมดลง ผู้จัดการกองทุนจะติดตามพัฒนาการของปัจจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเมื่อเห็นความชัดเจนจากภาครัฐในการออกมาตรการแก้ไขปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์

Cio's view

อ่าน Principal Market Update: Principal China Trigger 6M2 Fund (PRINCIPAL CHTG6M2)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจนสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / การกําหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 10.65 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม / จํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุกรณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมือคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจต่ำกว่า 10.65 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทีกําหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต