แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application และ E@syInvest สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal Golden Week ของกองทุนรวมจำนวน 8 กองทุน

ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 014/2567

แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application และ E@syInvest สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal Golden Week ของกองทุนรวมจำนวน 8 กองทุน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนรวมจำนวน 8 กองทุน ดังนี้
                                                       1.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL GESG)
                                                       2.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED
                                                       3.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ)
                                                       4.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ (PRINCIPAL GQE)
                                                       5.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH)
                                                       6.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต (PRINCIPAL GCREDIT)
                                                       7.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP)
                                                       8.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)

สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Principal TH Mobile Application และ E@syInvest สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทจัดการ สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Principal Golden Week ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2567 

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th 


อ่านประกาศเพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ: 
1)    รายการส่งเสริมการขายนี้ยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee)
2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด
3)    ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต