นักลงทุนเริ่มคลายกังวลภาคอสังหาฯ ในเวียดนาม

11102023

•    ในช่วงกลางสัปดาห์ Novaland หนึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในเวียดนาม ได้ประกาศชำระเงินส่วนที่เหลือของหุ้นกู้มูลค่าประมาณ 61.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้ถูกเสนอขายเมื่อต้นปี 2022 โดยบริษัท Novaland และบริษัทในเครือ นอกจากนี้มีรายงานว่าสหรัฐฯ ได้ถอนเวียดนามออกจากกลุ่มของประเทศที่บิดเบือนค่าเงิน ซึ่งช่วยส่งเสริม sentiment เชิงบวก 
•    จากประเด็นดังกล่าวทำให้เวียดนามฟื้นตัวได้ดีในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การลงทุนรอบโลกที่ยังไม่แน่นอน และตลาดหุ้นเวียดนามที่มีแนวโน้มผันผวน เราแนะนำให้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเวียดนาม (อ้างอิงตามพอร์ตการลงทุนแนะนำตามด้านล่าง) และนักลงทุนท่านใดที่ยังมีสัดส่วนลงทุนในเวียดนามยังไม่ถึงเป้าหมาย สามารถหาโอกาสทยอยสะสมตอนที่ตลาดมีการปรับฐานได้ เพื่อคว้าโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่ดีในระยะยาว อีกทั้งปัจจุบันตลาดหุ้นเวียดนามมีมูลค่าที่อยู่ในระดับน่าสนใจ (ประมาณ -1SD) และมีอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศในฝั่งเอเชีย 
•    กองทุน PRINCIPAL VNEQ มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก โดยเลือกหุ้นรายตัวที่เป็นผู้ชนะระยะยาวที่มีการเติบโตสูงและธรรมาภิบาลในแต่ละอุตสาหกรรม โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและเวียดนามใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-down เพื่อประเมินด้านเศรษฐกิจมหภาคเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจลงทุน และวิเคราะห์แบบ Bottom-up เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนหุ้นกลุ่มการเงิน (Financial Service) และสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 
 

port2

 

Source: Principal as of 10 November 2023

อ่าน Principal Market Update : นักลงทุนเริ่มคลายกังวลภาคอสังหาฯ ในเวียดนาม 

คำเตือน : Principal Asset Allocation Plan เป็นบริการการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพิจารณาและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดส่งผลให้สัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเข้าสู่สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็นเพียงคำแนะนำของ บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจ ไม่ได้รับผลตอบแทนตามคาดหวัง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความ เข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.

พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำอธิบายประกอบ Clients’ Portfolio Model 5 พอร์ตลงทุนแนะนำ 

สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “ปานกลางค่อนข้างสูง” แนะนำพอร์ตการลงทุน “Income” 

สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูง” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income” และ “Balance”

สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูงมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth” และ “Global Equity”

ทั้งนี้หากท่านผู้ลงทุนมีความประสงค์จะลงทุนในพอร์ตลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของท่าน ท่านจะต้อง “ยืนยัน” รับทราบความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่ท่านได้เลือกลงทุน

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต