รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนมีนาคม 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนมีนาคม 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย