Special Report: US Election 2020 and The Paradigm Shift

Key Takeaways 

  • กระแสเงินลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ จะไหลออกก่อนไหลกลับเข้ามา หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวคือ การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวระยะสั้นที่กระทบราคาของหุ้นสหรัฐฯ
  • การผลักดันนโยบายภายใต้ ไบเดน และ ทรัมป์ มีความแตกต่างกันในหลายประเด็น ส่งผลถึงธีมการลงทุนที่แตกต่างกัน บลจ.พรินซิเพิล เชื่อว่าโอกาสการลงทุนมีอยู่เสมอ แนะนำนักลงทุน Stay Invested, Stay Diversified

ho

Source: Global Invesment Research and GSAM as of 7 October 2020
ภาพที่ 1: กระแสเงินลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ จะไหลออกก่อนไหลกลับเข้ามาหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

fgf

ภาพที่ 2: ไบเดน มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ มากกว่า ทรัมป์ โดยข้อสรุปยังไม่ชัดเจน

kjk

อ่าน Special Report ที่นี่