กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)

นโยบายกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย


p1

p2กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)

📌 จุดเด่นกองทุน

✅ โอกาสรับผลตอบแทนที่เหนือกว่าเงินฝากประจำหลังหักภาษี


✅ เน้นลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เท่านั้น


✅ ระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี ผลตอบแทนโดยประมาณ อยู่ที่ 1.75%*

*ผลตอบแทนดังกล่าวเกิดจากการสร้างพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ

♦ ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/CPGB1Y1

♦ ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ทุกช่องทาง
เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
LINE: @PrincipalThailand หรือกด คลิก

❗ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก/กองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการประมาณ 1 ปี จึงเหมาะกับเงินลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่อง  และสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน  / หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ / กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้น ของผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงต่ำ / โดยกองทุนรวมดังกล่าว มิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อน ตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต