การเฉลี่ยเงินคืน จากการจำหน่วยหุ้นสามัญ TSFC ของกองทุนเปิดยีที ตราสารหนี้9/1

การเฉลี่ยเงินคืน จากการจำหน่วยหุ้นสามัญ TSFC ของกองทุนเปิดยีที ตราสารหนี้9/1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่องการเฉลี่ยเงินคืน จากการจำหน่วยหุ้นสามัญ TSFC ของกองทุนเปิดยีที ตราสารหนี้9/1 ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม