ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.56%0.42% 0.83% 1.46% 0.66% 0.66% 1.00% 1.40% 12.0745 26.79
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.78%0.57% 1.13% 2.00% 1.07% 1.06% 1.05% 1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.08% 0.07% 0.18% 0.18% 0.18% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.11% 0.12% 0.11% 0.23% 0.22% 0.16% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.63%0.47% 0.92% 1.63% 0.75% 0.68% 0.90% 1.24% 12.0066 436.27
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.78%0.57% 1.13% 2.00% 1.07% 1.06% 1.19% 1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.09% 0.08% 0.08% 0.20% 0.18% 0.16% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.11% 0.12% 0.11% 0.23% 0.22% 0.16% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI2Y1AI)0.98%0.70% 1.59% 2.25% 2.47% 10.2928 420.57
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.14%0.14% 0.17% 0.26% 0.33%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.90%0.60% 1.80% 2.44% 1.61% 1.97% 2.39% 2.66% 14.9802 4,729.02
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.72%0.40% 1.40% 1.69% 0.96% 1.60% 2.32% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.43%0.48% 0.43% 0.39% 0.84% 0.86% 0.74% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 0.78% 0.90% 0.83%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.58%0.43% 0.82% 1.42% 0.49% 0.45% 0.71% 1.34% 12.5663 27.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.78%0.57% 1.13% 2.00% 1.07% 2.81% 3.37% 4.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.09% 0.10% 0.10% 0.22% 0.20% 0.18% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.11% 0.12% 0.11% 0.23% 2.12% 2.09% 1.86%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)0.70%0.51% 1.03% 1.38% 10.1381 404.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.17%0.14% 0.25% 0.48%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M2AI)0.77%0.57% 0.76% 10.0762 109.24
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.13% 0.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.75%0.54% 1.14% 1.88% 0.95% 0.89% 1.16% 1.42% 11.8583 542.39
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.04% 1.89% 1.07% 2.85% 2.48% 2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.09% 0.10% 0.23% 0.21% 0.19% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.10% 0.09% 0.09% 0.19% 2.11% 1.53% 0.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.75%0.54% 1.14% 1.88% 0.96% 0.89% 1.17% 1.44% 11.8752 0.36
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.04% 1.89% 1.07% 2.85% 2.48% 2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.09% 0.10% 0.23% 0.21% 0.19% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.10% 0.09% 0.09% 0.19% 2.11% 1.53% 0.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.75%0.54% 1.13% 1.88% 0.95% 0.90% 1.26% 1.53% 10.4631 3.39
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.04% 1.89% 1.07% 2.85% 2.48% 2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.09% 0.10% 0.23% 0.21% 0.31% 0.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.10% 0.09% 0.09% 0.19% 2.11% 1.53% 0.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI1Y1AI) 0.45% 10.0453 229.67
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.67%0.42% 1.88% 1.78% 1.04% 1.37% 1.84% 2.08% 12.6392 444.03
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 2.68% 2.80% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 0.94% 0.80% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 2.22% 1.65% 0.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.67%0.42% 1.88% 1.78% 1.04% 1.37% 1.85% 2.09% 12.6556 48.28
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 2.68% 2.80% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 0.94% 0.80% 0.67%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 2.22% 1.65% 0.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)1.80%1.59% 2.19% 2.94% 2.48% 1.95% 1.76% 12.5923 5.92
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.04% 1.89% 1.07% 2.85% 2.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.83%2.15% 1.50% 1.06% 2.08% 1.66% 1.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.10% 0.09% 0.09% 0.19% 2.11% 0.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.67%0.42% 1.88% 1.78% 1.04% 1.47% 2.45% 12.7108 161.59
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 2.68% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 1.02% 1.91%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 2.22% 0.82%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.74%0.51% 1.20% 1.96% 1.06% 1.08% 1.28% 11.2386 6,199.26
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.06% 1.89% 1.07% 2.86% 2.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.16% 0.14% 0.13% 0.25% 0.24% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.10% 0.09% 0.09% 0.20% 2.11% 0.74%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.75%0.54% 1.13% 1.88% 0.95% 0.91% 0.98% 11.4699 51.27
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.04% 1.89% 1.07% 2.85% 2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.09% 0.10% 0.23% 0.21% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.10% 0.09% 0.09% 0.19% 2.11% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.82%0.53% 1.64% 2.11% 1.29% 1.31% 10.6323 9,439.66
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.72%0.40% 1.40% 1.70% 0.97% 1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.43%0.47% 0.42% 0.39% 0.82% 0.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 0.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.86%0.55% 2.16% 2.33% 1.59% 1.67% 12.9579 53.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 0.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.83%0.60% 1.26% 2.14% 1.22% 1.05% 11.9615 0.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.04% 1.89% 1.07% 0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.09% 0.10% 0.11% 0.23% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.10% 0.09% 0.09% 0.19% 0.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)1.18%0.88% 1.71% -0.23% 3.23% 2.56% 12.0481 12.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.06% 1.89% 1.07% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.39%0.45% 0.33% 10.69% 4.51% 6.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.10% 0.09% 0.09% 0.20% 0.34%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E)0.82%0.57% 1.33% 1.96% 11.2628 4.33
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.06% 1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.16%0.17% 0.15% 0.14%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.10% 0.09% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1(PRINCIPAL SHARK6M1) -0.90% 9.9101 371.47
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 4.73%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)0.15%0.86% 7.00% 0.15% -1.27% -1.01% 2.09% 2.00% 12.3437 54.51
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.24%0.66% 5.86% 0.24% 0.04% 1.04% 2.95% 3.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.02%5.24% 5.38% 4.87% 6.65% 8.41% 8.18% 7.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.53%6.02% 5.53% 4.85% 6.22% 8.76% 7.40% 6.88%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI TRI Index (THB) 0.75% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 34% + M1WO Index (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-3.48%-2.43% 3.27% -5.14% -2.77% -1.35% 1.07% 10.8849 622.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.65%-1.72% 4.09% -3.33% -1.48% 0.42% 2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.12%5.10% 5.74% 5.05% 6.34% 7.04% 4.48%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.40%4.28% 5.28% 4.68% 5.84% 7.42% 4.57%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)0.15%0.86% 7.00% 0.15% -1.27% -1.02% -1.31% 12.3879 1.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.24%0.66% 5.86% 0.24% 0.04% 1.04% 1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.02%5.24% 5.38% 4.87% 6.64% 8.41% 6.75%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.53%6.02% 5.53% 4.85% 6.22% 8.76% 7.23%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI TRI Index (THB) 0.75% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 34% + M1WO Index (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)0.15%0.86% 7.00% 0.15% -1.27% -0.84% 11.0635 144.77
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.24%0.66% 5.86% 0.24% 0.04% 1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.02%5.24% 5.38% 4.87% 6.65% 6.82%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.53%6.02% 5.53% 4.85% 6.22% 7.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI TRI Index (THB) 0.75% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 34% + M1WO Index (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-2.63%2.23% -0.53% -6.98% -1.88% -3.34% 0.60% 5.36% 21.0910 116.12
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.41%2.41% -0.22% -6.30% -1.54% -2.83% 1.62% 6.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.01%12.03% 11.77% 12.34% 11.64% 18.39% 15.16% 17.02%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.12%12.18% 11.85% 12.41% 11.82% 18.78% 15.56% 17.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X)-0.84%3.86% 1.47% -8.25% 20.6152 15.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.72%10.33% 11.07% 11.52%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-1.52%3.28% 0.45% -5.69% -2.32% -1.97% -0.10% 8.5269 218.87
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -0.98% 1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.73%10.33% 11.01% 11.31% 10.26% 14.25% 13.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 14.89%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-1.05%3.50% 1.29% -5.20% 0.32% -0.66% 24.2456 32.76
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.64%10.34% 10.92% 11.33% 10.49% 16.95%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.41%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-2.49%2.34% -0.32% -6.57% -1.45% 5.91% 21.4758 0.51
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.41%2.41% -0.22% -6.30% -1.54% 6.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.01%12.03% 11.77% 12.34% 11.65% 15.61%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.12%12.18% 11.85% 12.41% 11.82% 15.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-1.35%3.40% 0.69% -5.23% -1.83% 4.15% 8.6988 37.22
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% 5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.73%10.33% 11.01% 11.30% 10.26% 11.76%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 13.41%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1)-8.50%-4.19% -9.65% -16.91% -13.08% 7.6720 38.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.52%8.33% 8.53% 9.34% 8.56%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 11.26%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-1.23%3.36% 1.01% -5.72% -0.22% -1.21% 2.64% 6.98% 22.4080 1,828.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -0.98% 2.78% 7.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.64%10.35% 10.92% 11.33% 10.48% 17.35% 14.44% 19.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 14.62% 20.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-1.11%3.61% 1.06% -4.18% 0.85% 0.90% 3.96% 6.56% 11.4467 719.50
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -1.24% 2.17% 2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.64%10.28% 10.96% 11.37% 10.21% 16.23% 13.95% 14.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 15.41% 16.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)-1.56%3.19% 0.38% -5.72% -0.95% -0.73% 2.54% 5.04% 17.9730 52.62
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -1.24% 2.17% 3.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.59%10.25% 10.95% 11.43% 10.34% 16.38% 13.67% 14.76%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 15.41% 16.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)-1.56%3.19% 0.38% -5.72% -0.95% -0.72% 2.81% 5.20% 18.3145 50.63
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -1.24% 2.17% 3.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.59%10.25% 10.95% 11.43% 10.34% 16.38% 13.67% 14.73%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 15.41% 16.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)-1.56%3.19% 0.38% -5.72% -0.95% -0.72% 2.58% 4.93% 9.0300 51.24
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -1.24% 2.17% 3.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.59%10.25% 10.95% 11.43% 10.34% 16.38% 13.68% 14.70%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 15.41% 16.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)-1.56%3.19% 0.38% -5.72% -0.95% -0.74% 2.93% 17.9741 102.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -1.24% 2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.59%10.25% 10.95% 11.43% 10.34% 16.34% 13.81%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 15.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)-2.90%0.59% 1.06% -7.56% -3.87% -2.90% 2.92% 4.40% 10.3579 951.85
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.53%0.79% 1.52% -8.37% -6.55% -5.10% -0.12% 1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.92%11.89% 12.33% 14.28% 14.30% 22.47% 19.79% 24.13%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.92%11.91% 12.28% 14.31% 14.14% 22.98% 20.04% 23.79%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EPIF TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ C (PRINCIPAL GCF-C)7.94%6.40% 4.58% 8.48% 2.31% 9.7494 27.64
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.38%8.80% 11.03% 12.21% 12.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)10.64%8.67% 12.18% 6.19% -1.39% 0.94% 3.25% 2.18% 13.3647 25.15
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้11.08%10.58% 14.69% 13.38% 6.47% 6.38% 6.38% 3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.41%12.62% 11.58% 11.49% 9.57% 14.39% 13.02% 15.94%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.96%13.41% 12.16% 11.99% 10.28% 14.64% 13.43% 17.14%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)5.39%7.09% 15.78% 3.65% -8.24% 0.21% 3.30% 5.30% 18.2349 783.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.88%7.73% 14.33% 5.84% -5.82% 2.10% 2.79% 3.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.17%13.41% 12.53% 12.28% 14.56% 16.59% 14.01% 13.63%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.13%14.13% 14.01% 13.96% 17.11% 17.64% 15.01% 15.03%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)13.40%7.94% 18.07% 15.56% -1.30% 5.19% 4.97% 4.40% 15.5279 80.62
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้17.63%8.79% 24.23% 37.37% 15.91% 13.75% 9.81% 9.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.81%17.13% 14.77% 15.43% 13.68% 15.51% 15.50% 17.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.40%16.49% 14.74% 14.55% 11.87% 13.11% 12.26% 17.23%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-4.98%5.33% 15.10% 1.98% -13.34% -2.91% -3.51% -3.53% 6.9641 155.67
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.14%6.83% 18.32% 6.59% -9.32% 1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน23.84%24.16% 24.22% 22.04% 25.83% 24.69% 19.78% 21.05%
ความผันผวนของดัชนีวัด25.48%27.13% 27.84% 23.90% 25.81% 25.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)2.64%4.36% 18.66% 8.90% -2.76% 5.68% 4.72% 15.8401 119.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.73%2.33% 17.61% 9.81% -1.13% 6.02% 5.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.43%15.02% 14.83% 14.09% 18.91% 21.81% 16.68%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.68%14.01% 14.63% 13.52% 17.23% 19.87% 15.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% + MSLUAWON Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-5.08%5.30% 14.75% 1.46% -13.54% -2.98% -4.02% 6.6691 10.43
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.14%6.83% 18.32% 6.59% -9.32% 1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน24.22%24.62% 24.46% 22.22% 25.88% 24.68% 21.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด25.48%27.13% 27.84% 23.90% 25.81% 25.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)5.28%7.01% 15.53% 3.24% -8.39% -0.03% 2.32% 12.5097 24.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.88%7.73% 14.33% 5.84% -5.82% 2.10% 2.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.20%13.47% 12.54% 12.28% 14.46% 16.53% 14.42%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.13%14.13% 14.01% 13.96% 17.11% 17.64% 15.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)8.93%6.95% 19.84% 11.19% 3.33% 7.32% 5.89% 16.6288 151.63
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้7.17%5.23% 17.64% 10.33% 8.11% 8.02% 4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.63%9.39% 9.14% 10.63% 14.00% 14.80% 16.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.62%8.19% 8.48% 10.20% 12.78% 15.12% 16.90%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)2.02%1.04% 14.23% -1.77% -4.36% 1.88% 2.22% 12.0725 88.98
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.95%3.66% 19.34% 16.42% 5.65% 9.97% 8.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.27%10.86% 10.74% 10.76% 14.82% 16.05% 14.49%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.23%11.82% 10.81% 10.83% 15.69% 16.66% 15.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)-0.18%-0.69% 8.11% -0.39% 4.42% 3.50% 5.69% 15.7656 257.03
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.51%0.59% 8.62% -1.66% 2.58% 4.02% 5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.37%9.43% 9.27% 10.10% 12.34% 13.44% 13.99%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.16%10.59% 10.90% 11.03% 13.17% 13.72% 14.19%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GERMANEQ)6.83%5.74% 19.56% 8.72% 3.19% 5.04% 5.54% 15.2538 10.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้7.37%6.06% 20.70% 10.99% 5.01% 7.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.68%10.32% 10.25% 11.94% 15.53% 18.47% 18.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.29%10.06% 9.98% 11.49% 15.78% 18.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% + DAXNR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-8.59%-3.90% 9.26% -5.48% -8.98% -4.31% -1.47% 7.4677 133.83
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-8.38%-3.58% 10.17% -4.27% -5.20% -1.70% -0.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.32%17.43% 18.25% 16.81% 18.16% 19.28% 18.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.80%16.69% 18.09% 16.57% 18.28% 19.50% 18.69%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : PIFGUIA ID adjust with fx hedging cost 51% + PIFGUIA ID (THB) 9% + REET US adjust with fx hedging cost 34% + REET US (THB) 6%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)7.46%4.69% 28.24% 29.73% -6.70% 6.53% 8.46% 17.5787 1,981.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.78%4.08% 18.82% 15.52% 4.29% 8.96% 7.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.36%19.61% 18.71% 18.51% 23.56% 22.40% 23.69%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.98%11.55% 10.48% 10.53% 15.21% 16.25% 15.64%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)17.65%9.62% 25.78% 29.36% 2.61% 8.19% 4.58% 13.4001 9,220.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.06%2.25% 16.34% 9.57% -3.42% 5.98% 5.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.42%23.02% 20.16% 19.78% 21.76% 24.42% 20.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด21.68%24.03% 22.67% 23.42% 22.33% 25.23% 22.53%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-1.17%-1.54% 4.37% 1.84% -2.30% -1.40% -1.45% 9.1069 284.27
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.92%-2.95% 4.13% -2.96% -3.52% -1.07% -0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.21%4.47% 5.05% 4.87% 5.82% 7.28% 5.84%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.89%6.18% 6.81% 6.75% 6.70% 6.06% 5.95%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)1.72%-1.14% 8.41% 0.89% -0.20% 1.78% 1.10% 10.6947 39.19
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.44%-0.25% 9.36% 2.77% 2.68% 3.48% 3.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.33%7.79% 7.78% 8.05% 10.87% 11.46% 13.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด6.49%7.06% 7.02% 7.16% 11.45% 12.35% 13.61%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)17.65%9.62% 25.78% 29.36% 2.61% 8.19% 3.16% 13.5061 176.84
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.06%2.25% 16.34% 9.57% -3.42% 5.98% 1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.42%23.02% 20.16% 19.78% 21.76% 24.42% 20.85%
ความผันผวนของดัชนีวัด21.68%24.03% 22.67% 23.42% 22.33% 25.23% 22.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)1.78%0.33% 6.77% 6.18% -1.80% 0.34% 0.50% 10.3094 22.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.24%-2.42% 6.31% -0.14% -2.83% 0.04% 1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน2.37%2.49% 2.56% 2.49% 6.07% 9.25% 6.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.65%5.85% 6.72% 6.73% 8.05% 7.78% 6.73%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + BGAUTRUU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C)3.22%4.92% 4.84% 7.17% -0.30% 10.8531 0.50
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้3.62%5.46% 6.03% 9.79% 5.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน6.60%6.90% 8.51% 7.94% 12.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด5.37%6.42% 7.35% 7.16% 10.95%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-1.07%13.47% -4.89% -18.84% -23.20% -11.18% -7.89% 6.2928 625.52
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.60%15.17% 2.81% -10.47% -11.15% -1.39% 1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน23.37%20.63% 21.38% 21.49% 24.29% 21.84% 22.42%
ความผันผวนของดัชนีวัด18.80%16.15% 18.37% 19.03% 21.24% 20.59% 22.33%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% + MXCNANM index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)7.46%4.69% 28.24% 29.73% -6.70% 6.36% 9.46% 17.5507 1,748.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.78%4.08% 18.82% 15.52% 4.29% 8.96% 9.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.36%19.61% 18.71% 18.51% 23.56% 22.47% 25.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.98%11.55% 10.48% 10.53% 15.21% 16.25% 17.04%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)0.60%1.08% 18.80% 9.08% -8.38% 2.52% 3.13% 11.7376 103.74
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.95%3.66% 19.34% 16.42% 5.65% 10.15% 11.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.73%17.13% 15.89% 14.97% 19.75% 20.19% 21.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.23%11.82% 10.81% 10.83% 15.69% 16.67% 18.05%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)5.36%3.12% 19.28% 17.12% 2.07% 7.65% 18.5488 2,329.97
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้3.98%3.11% 18.76% 15.04% 3.85% 9.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.52%12.25% 10.88% 10.92% 14.80% 16.97%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.83% 10.80% 10.90% 16.43% 18.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-1.99%-4.65% 8.34% 1.65% -0.34% 4.68% 12.3565 156.22
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.95%3.66% 19.34% 16.42% 5.65% 11.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.64%11.50% 10.55% 11.13% 13.79% 17.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.23%11.82% 10.81% 10.83% 15.69% 18.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)2.39%-0.67% 9.46% 2.86% 3.13% 11.1610 0.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.44%-0.25% 9.36% 2.77% 5.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.31%7.75% 7.78% 8.04% 12.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด6.49%7.06% 7.02% 7.16% 10.83%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)5.70%3.36% 19.84% 18.23% 3.03% 7.94% 19.3394 10.54
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้3.98%3.11% 18.76% 15.04% 3.85% 9.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.50%12.24% 10.87% 10.92% 14.81% 17.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.83% 10.80% 10.90% 16.43% 19.28%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-15.97%-10.97% 1.43% -5.39% -23.35% -17.00% 4.9364 113.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.67%3.72% 20.61% 18.13% 6.42% 12.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน17.70%18.26% 17.42% 19.38% 24.20% 22.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.86%12.55% 11.25% 11.37% 16.12% 15.05%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)-9.66%-8.39% 15.20% 14.98% -17.79% -13.30% 6.0255 2,204.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-9.61%-7.45% 16.38% 18.50% -14.23% -9.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน27.75%28.05% 28.35% 27.08% 28.83% 38.33%
ความผันผวนของดัชนีวัด28.72%27.74% 28.87% 28.49% 29.55% 40.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% + EMCLOUDN Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)2.67%0.10% 11.47% 2.83% -18.35% -18.66% 5.1290 1,141.68
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.60%1.59% 14.19% 4.54% 4.64% 5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.69%10.64% 9.84% 9.78% 20.93% 19.94%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.30%9.94% 9.66% 9.82% 13.94% 13.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO0HC index adjusted with hedging cost 85% + M1WO0HC Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-1.07%13.47% -4.89% -18.84% -23.20% -23.91% 6.2934 108.58
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.60%15.17% 2.81% -10.47% -11.15% -11.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน23.37%20.63% 21.38% 21.49% 24.29% 23.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด18.80%16.15% 18.37% 19.03% 21.24% 20.47%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% + MXCNANM index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)-14.52%-5.09% -1.48% -30.12% -16.32% -17.35% 5.5583 132.12
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-14.05%-3.05% -0.15% -28.24% -13.05% -13.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน24.23%24.78% 26.55% 24.14% 24.44% 26.83%
ความผันผวนของดัชนีวัด21.69%22.41% 22.56% 21.01% 25.34% 25.47%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-3.97%19.84% -5.38% -16.86% -25.12% 4.2888 823.09
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-4.79%19.39% -4.76% -14.91% -22.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน31.90%29.21% 28.98% 26.99% 33.58%
ความผันผวนของดัชนีวัด31.49%29.55% 29.33% 27.70% 34.19%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% + HSTECHN Index 10.5% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)4.71%3.52% 18.50% 17.49% 1.39% 10.3690 1,053.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.65%4.22% 20.20% 20.75% 4.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.27%14.02% 12.79% 12.35% 18.58%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.19%13.88% 12.73% 12.30% 18.67%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)16.77%9.73% 24.79% 30.66% -1.09% 9.7348 1,153.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.90%3.50% 9.28% 4.10% -5.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน17.70%20.10% 17.48% 16.74% 18.01%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.52%12.70% 11.39% 11.54% 12.96%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X)-1.35%-4.20% 9.39% 3.64% 0.83% 12.8723 0.84
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.95%3.66% 19.34% 16.42% 4.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.61%11.47% 10.54% 11.12% 16.59%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.23%11.82% 10.81% 10.83% 16.02%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X)8.24%5.24% 29.62% 32.55% 5.35% 18.2351 3.26
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.78%4.08% 18.82% 15.52% 3.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.33%19.58% 18.70% 18.51% 24.94%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.98%11.55% 10.48% 10.53% 14.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD Index (THB) 15% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)5.42%4.01% 19.67% 19.81% 4.60% 10.8034 0.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.65%4.22% 20.20% 20.75% 5.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.25%13.98% 12.77% 12.35% 18.70%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.19%13.88% 12.73% 12.30% 18.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL VTOPP-X)17.59%10.29% 26.10% 33.46% 7.99% 10.0998 2.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.90%3.50% 9.28% 4.10% -4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน17.69%20.08% 17.47% 16.74% 18.23%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.52%12.70% 11.39% 11.54% 12.57%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : VNINDEX Index (THB) 50% + SET TRI Index 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)2.34%1.77% 12.76% 8.03% -2.84% 9.4180 118.10
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.44%1.95% 14.26% 9.76% 1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.00%9.68% 8.73% 8.74% 11.88%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.43%8.88% 8.32% 8.25% 11.29%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 59.5% + M1WD Index (THB) 10.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1)11.41%4.63% 23.49% 25.63% -6.76% 8.6558 524.09
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.70%6.43% 20.08% 19.33% -7.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.78%22.53% 19.33% 18.87% 22.41%
ความผันผวนของดัชนีวัด16.23%18.20% 17.13% 17.50% 21.63%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X)18.48%10.18% 27.10% 32.13% -2.81% 14.0063 98.36
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.06%2.25% 16.34% 9.57% -15.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.42%23.01% 20.16% 19.78% 22.89%
ความผันผวนของดัชนีวัด21.68%24.03% 22.67% 23.42% 25.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)5.39%7.09% 15.78% 3.65% -6.02% 18.2351 568.34
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.88%7.73% 14.33% 5.84% -2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.17%13.40% 12.53% 12.28% 15.18%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.13%14.13% 14.01% 13.96% 16.29%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)13.40%7.94% 18.07% 15.56% 6.67% 15.5282 119.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้17.63%8.79% 24.23% 37.37% 23.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.81%17.12% 14.77% 15.43% 14.94%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.40%16.49% 14.74% 14.55% 14.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL APDI-X)6.08%7.60% 16.90% 5.68% -1.65% 18.9371 7.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.88%7.73% 14.33% 5.84% 0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.12%13.34% 12.50% 12.27% 14.73%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.13%14.13% 14.01% 13.96% 15.84%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X)9.65%7.46% 21.00% 13.37% 16.03% 17.2397 0.28
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้7.17%5.23% 17.64% 10.33% 14.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.61%9.36% 9.13% 10.62% 12.81%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.62%8.19% 8.48% 10.20% 13.11%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ X (PRINCIPAL JEQ-X)14.14%8.45% 19.21% 17.83% 12.36% 16.0581 0.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้17.63%8.79% 24.23% 37.37% 25.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.81%17.11% 14.77% 15.42% 14.16%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.40%16.49% 14.74% 14.55% 14.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG A (PRINCIPAL GESG–A)3.12%1.79% 19.42% 11.66% 8.61% 11.7464 64.05
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.78%4.08% 18.82% 15.52% 10.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.13%13.72% 12.71% 13.16% 16.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.98%11.55% 10.48% 10.53% 14.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ C (PRINCIPAL GBRAND-C)-1.99%-4.65% 8.34% 1.65% 4.34% 12.3586 6.59
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.95%3.66% 19.34% 16.42% 14.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.64%11.50% 10.55% 11.13% 14.87%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.23%11.82% 10.81% 10.83% 14.36%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น C (PRINCIPAL GINNO-C)0.60%1.08% 18.80% 9.09% 6.43% 11.7378 0.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.95%3.66% 19.34% 16.42% 13.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน16.73%17.14% 15.90% 14.97% 18.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.23%11.82% 10.81% 10.83% 14.30%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C)4.71%3.52% 18.50% 17.49% 7.08% 10.3702 201.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.65%4.22% 20.20% 20.75% 10.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.27%14.02% 12.79% 12.35% 16.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด13.19%13.88% 12.73% 12.30% 16.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ C (PRINCIPAL VNEQ-C)17.65%9.62% 25.78% 29.37% 3.49% 13.4051 42.51
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.06%2.25% 16.34% 9.57% -9.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.42%23.02% 20.16% 19.78% 21.86%
ความผันผวนของดัชนีวัด21.68%24.03% 22.67% 23.42% 24.31%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG C (PRINCIPAL GESG–C)3.12%1.79% 19.42% 11.66% 7.61% 11.7466 307.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.78%4.08% 18.82% 15.52% 9.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.13%13.72% 12.71% 13.16% 15.59%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.98%11.55% 10.48% 10.53% 13.51%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (PRINCIPAL CHTG6M2)4.14%13.22% 1.62% -7.69% -14.94% 8.1847 169.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.61%12.90% 0.47% -14.98% -17.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.58%23.79% 22.32% 22.48% 22.45%
ความผันผวนของดัชนีวัด18.32%17.14% 17.08% 16.52% 16.43%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)5.09%2.92% 18.82% 16.22% 1.28% 6.45% 6.05% 17.9775 13.39
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้3.98%3.11% 18.76% 15.04% 3.85% 9.21% 8.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.53%12.27% 10.89% 10.92% 14.79% 15.88% 14.77%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.83% 10.80% 10.90% 16.43% 17.84% 15.40%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)7.94%6.40% 4.58% 8.48% 10.93% 9.72% 0.82% 0.54% 9.7425 118.24
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้8.60%7.01% 5.62% 10.05% 14.36% 11.69% 2.12% 3.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.38%8.80% 11.03% 12.21% 12.90% 16.34% 14.23% 18.13%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.44%8.77% 11.18% 12.45% 13.08% 16.21% 14.60% 19.82%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GQE-A)5.47%2.51% 15.92% 4.64% 10.4637 346.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.95%3.66% 19.34% 9.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.24%11.80% 11.03% 12.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.23%11.82% 10.81% 11.10%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GQE-C)5.46%2.51% 15.92% 7.94% 10.4639 275.18
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.95%3.66% 19.34% 11.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.24%11.80% 11.03% 11.85%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.23%11.82% 10.81% 10.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต A (PRINCIPAL GCREDIT-A)-2.55%-2.53% -2.20% 9.7799 599.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.52%-1.59% -1.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.57%4.60% 4.45%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.57%4.70% 4.48%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LGDRTRUH Index adjust with fx hedging cost 85% + LGDRTRUH Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต C (PRINCIPAL GCREDIT-C)-2.55%-2.53% -2.20% 9.7799 420.62
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.52%-1.59% -1.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.57%4.60% 4.45%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.57%4.70% 4.48%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LGDRTRUH Index adjust with fx hedging cost 85% + LGDRTRUH Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF/LTF/SSF/SSFX/Thai ESG
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)-1.60%3.10% 0.42% -6.98% -1.57% -2.86% 1.45% 2.67% 15.8423 966.76
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -0.98% 2.78% 7.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.67%10.39% 10.95% 11.36% 10.47% 17.24% 14.30% 18.51%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 14.62% 18.74%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X)-0.84%3.86% 1.47% -8.25% 20.6152 15.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.72%10.33% 11.07% 11.52%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG ThaiESG (PRINCIPAL EQESG-ThaiESG)-1.90%3.21% -0.94% 9.9056 10.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.92%2.62% -1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.31%9.92% 10.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.38%11.02% 11.10%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SETESG TRI 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-6.65%-4.56% 5.64% -10.47% -6.12% -4.10% 4.19% 2.78% 13.6512 1,172.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.99%-3.81% 6.55% -8.34% -3.94% -2.90% 4.43% 4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.35%9.15% 10.84% 9.65% 11.74% 14.60% 11.62% 9.25%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.69%8.37% 10.42% 9.23% 11.51% 16.34% 12.41% 10.06%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)-2.93%2.09% -0.80% -7.49% -2.85% -3.45% 0.73% 3.89% 16.6989 24.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.46%2.28% -0.18% -6.99% -2.35% -2.70% 1.73% 4.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.95%11.99% 11.81% 12.34% 11.36% 18.14% 14.81% 16.56%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.15%12.17% 11.98% 12.48% 11.58% 18.63% 15.56% 17.25%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET100 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)3.09%4.22% 10.35% 5.19% 0.43% 1.75% 1.94% 2.39% 15.7989 30.86
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.25%2.85% 8.44% 4.48% 2.28% 3.42% 2.75% 4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.93%9.28% 8.61% 8.67% 10.30% 14.25% 11.56% 12.27%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.40%8.78% 7.96% 8.20% 10.31% 14.40% 11.70% 13.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + M1WO Index (THB) 6.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.75%0.55% 1.09% 1.97% 0.92% 0.85% 1.07% 1.38% 12.0180 784.30
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.78%0.57% 1.13% 2.00% 1.07% 1.06% 0.89% 0.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.11% 0.10% 0.09% 0.24% 0.21% 0.17% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.11% 0.12% 0.11% 0.23% 0.22% 0.18% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)5.37%7.08% 15.65% 3.46% -8.45% -0.20% 2.02% 12.0539 202.86
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.88%7.73% 14.33% 5.84% -5.82% 2.10% 3.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.16%13.41% 12.51% 12.26% 14.48% 16.50% 14.58%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.13%14.13% 14.01% 13.96% 17.11% 17.64% 15.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)-2.71%2.16% -0.68% -7.24% -2.10% 1.59% 10.6572 70.60
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.41%2.41% -0.22% -6.30% -1.54% 2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.01%12.04% 11.77% 12.33% 11.64% 14.79%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.12%12.18% 11.85% 12.41% 11.82% 15.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)-2.71%2.17% -0.67% -7.23% -2.10% 1.57% 10.6525 77.13
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.41%2.41% -0.22% -6.30% -1.54% 2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.01%12.04% 11.77% 12.33% 11.64% 14.79%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.12%12.18% 11.85% 12.41% 11.82% 15.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -0.91%0.30% 11.93% -2.04% -3.47% 1.82% 8.2211 324.37
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.94%-0.37% 11.75% -2.23% -1.37% 6.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.83%10.26% 10.87% 10.60% 12.20% 10.93%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.51%11.03% 11.67% 11.01% 12.68% 12.18%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)-1.52%3.28% 0.45% -5.69% -2.32% 6.14% 8.5028 15.08
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% 8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.73%10.33% 11.01% 11.31% 10.26% 12.03%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 13.91%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)7.46%4.69% 28.25% 29.75% -6.70% -3.88% 17.4568 36.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.78%4.08% 18.82% 15.52% 4.29% 8.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน19.36%19.61% 18.71% 18.51% 23.56% 27.53%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.98%11.55% 10.48% 10.53% 15.21% 14.05%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)-1.55%3.10% 0.39% -5.77% -0.88% -1.79% 1.62% 5.65% 29.0338 62.34
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.41%2.41% -0.22% -6.30% -1.54% -2.83% 1.62% 6.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.93%10.79% 11.02% 11.60% 11.55% 17.63% 14.13% 19.39%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.12%12.18% 11.85% 12.41% 11.82% 18.78% 15.56% 20.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)-0.34%1.48% 1.32% -1.00% -1.14% -0.70% 0.51% 1.43% 11.9131 3.01
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.15%1.19% 1.13% -1.76% 0.03% 1.68% 3.33% 4.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.55%4.46% 4.70% 4.29% 4.25% 7.21% 6.13% 5.48%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.50%4.43% 4.49% 4.64% 4.35% 6.96% 6.40% 6.63%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)-0.95%2.42% 0.59% -3.20% 0.16% 0.24% 2.56% 3.30% 12.8479 206.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.88%1.63% 1.07% -4.61% -0.87% -0.41% 3.08% 7.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.50%7.22% 7.73% 7.88% 7.11% 11.36% 9.80% 15.27%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.87%7.74% 7.86% 8.12% 7.63% 12.48% 11.75% 17.51%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)0.73%0.46% 1.65% 1.90% 1.01% 1.37% 1.73% 1.94% 14.3482 130.47
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.72%0.40% 1.40% 1.69% 0.96% 2.96% 3.45% 4.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.53%0.59% 0.52% 0.49% 0.97% 0.94% 0.82% 0.57%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 2.21% 2.13% 1.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.81%0.56% 1.07% 1.87% 0.93% 0.65% 0.61% 1.23% 12.5355 118.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.78%0.57% 1.13% 2.00% 1.07% 2.84% 3.39% 4.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.27%0.22% 0.28% 0.21% 0.23% 0.22% 0.17% 0.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.12%0.11% 0.12% 0.11% 0.23% 2.12% 2.09% 1.88%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)-1.22%3.57% 0.89% -4.81% 0.09% 0.01% 3.16% 3.96% 20.4534 604.95
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.65%2.05% 0.95% -7.50% -1.87% -0.98% 2.78% 7.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.72%10.34% 11.07% 11.48% 10.31% 16.23% 13.69% 18.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.24%11.06% 11.22% 11.61% 10.91% 17.57% 14.62% 18.63%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ RMF (PRINCIPAL VNEQRMF)16.54%9.11% 23.99% 10.14% 11.0139 104.77
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.06%2.25% 16.34% 0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน20.10%22.64% 19.38% 20.25%
ความผันผวนของดัชนีวัด21.68%24.03% 22.67% 24.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/04/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-6.69%-4.52% 5.45% -10.35% -6.00% -4.29% 2.84% 4.22% 14.8227 669.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.99%-3.81% 6.55% -8.34% -3.94% -2.90% 3.59% 6.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.10%8.86% 10.62% 9.49% 11.66% 14.80% 11.55% 9.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.69%8.37% 10.42% 9.23% 11.51% 16.33% 12.51% 9.50%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-6.69%-4.52% 5.45% -10.35% -6.00% -4.30% 2.83% 4.29% 9.3016 5,107.18
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.99%-3.81% 6.55% -8.34% -3.94% -2.90% 3.59% 6.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.10%8.86% 10.62% 9.49% 11.66% 14.80% 11.54% 9.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.69%8.37% 10.42% 9.23% 11.51% 16.33% 12.51% 9.50%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-6.69%-4.52% 5.45% -10.35% -6.00% -4.24% 2.84% 4.33% 14.7826 1,191.58
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.99%-3.81% 6.55% -8.34% -3.94% -2.90% 3.59% 5.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.10%8.86% 10.62% 9.49% 11.66% 14.81% 11.55% 9.35%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.69%8.37% 10.42% 9.23% 11.51% 16.33% 12.51% 9.62%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)10.16%12.55% 13.19% 10.95% 5.02% 8.79% 3.45% 0.64% 10.7568 30.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.80%13.06% 14.40% 13.46% 7.54% 11.26% 5.75% 2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.74%16.33% 14.04% 12.14% 14.21% 14.47% 13.20% 14.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.17%17.00% 14.74% 12.72% 14.24% 14.77% 13.76% 15.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)10.17%12.55% 13.20% 10.95% 5.02% 8.68% 3.18% 0.39% 10.4582 2.37
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.80%13.06% 14.40% 13.46% 7.54% 11.26% 5.75% 2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.74%16.33% 14.05% 12.14% 14.21% 14.42% 13.15% 14.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.17%17.00% 14.74% 12.72% 14.24% 14.77% 13.76% 15.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-6.69%-4.52% 5.44% -10.35% -6.00% -4.29% 2.57% 14.6956 1,266.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.99%-3.81% 6.55% -8.34% -3.94% -2.90% 3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.10%8.86% 10.62% 9.49% 11.66% 14.80% 9.45%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.69%8.37% 10.42% 9.23% 11.51% 16.33% 9.87%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-7.01%-4.83% 5.09% -11.25% -6.85% -4.78% -2.58% 7.8060 601.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.99%-3.81% 6.55% -8.34% -3.94% -2.90% -0.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.32%9.11% 10.83% 9.63% 11.74% 14.60% 11.31%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.69%8.37% 10.42% 9.23% 11.51% 16.33% 11.92%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-6.31%-4.24% 6.07% -9.28% -4.87% -5.19% 11.8001 22.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-5.99%-3.81% 6.55% -8.34% -3.94% -4.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.08%8.83% 10.61% 9.49% 11.66% 12.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.69%8.37% 10.42% 9.23% 11.51% 13.06%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)-1.99%0.93% 2.29% 3.21% 0.84% 6.22% 10.1303 13.83
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.00%1.19% 2.78% 3.87% 1.44% 6.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.62%11.39% 10.77% 12.30% 14.16% 14.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.78%12.17% 11.23% 12.26% 14.10% 15.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-0.91%0.30% 11.93% -2.04% -3.47% -4.31% 8.2251 886.46
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.94%-0.37% 11.75% -2.23% -1.37% -1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.83%10.26% 10.87% 10.60% 12.20% 13.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.51%11.03% 11.67% 11.01% 12.68% 15.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-0.91%0.30% 11.93% -2.04% -3.47% -4.32% 8.2250 1,552.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.94%-0.37% 11.75% -2.23% -1.37% -1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.83%10.26% 10.87% 10.60% 12.20% 13.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.51%11.03% 11.67% 11.01% 12.68% 15.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)10.46%12.77% 13.65% 11.75% 5.88% 4.55% 11.1200 115.60
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.80%13.06% 14.40% 13.46% 7.54% 6.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.75%16.34% 14.05% 12.15% 14.23% 14.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.17%17.00% 14.74% 12.72% 14.24% 15.16%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)10.52%12.80% 13.76% 11.96% 6.07% 5.12% 11.2034 0.24
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้10.80%13.06% 14.40% 13.46% 7.54% 6.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.77%16.36% 14.06% 12.15% 14.21% 13.73%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.17%17.00% 14.74% 12.72% 14.24% 14.46%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 95% + Gold London AM Fix (THB) 5%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-0.91%0.30% 11.93% -2.04% -6.10% 8.2273 445.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.94%-0.37% 11.75% -2.23% -4.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.83%10.26% 10.87% 10.60% 10.85%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.51%11.03% 11.67% 11.01% 11.12%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)