กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)

ชื่อย่อ PRINCIPAL BARMF
ระดับความเสี่ยง 8 (เสี่ยงสูงมาก)
ประเภทโครงการ กองทุนผสม, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 ธันวาคม 2554
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (ไม่เกิน 79%)
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 30% + ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีคิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 30% + SET Total Return 40% 
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
เต็มจำนวน
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิริยา โภไคศวรรย์
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณธนา เชนะกุล
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณวศิน ปริธัญ 
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา 
คุณปุณยนุช ตัณฑเสถียร 
คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ 
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายที่จะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุน
หรือตราสารของกองทุนรวมในประเทศ อาทิกองทุนรวมทองคํา กองทุนรวม
สินค้าโภคภัณฑ์และ กองทุนอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น ตลอดจนยังอาจลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุน
รวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์
การลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของบริษัทจัดการกองทุนรวม ตามความ
เหมาะสมแก่สภาวะการลงทุนและการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองคําไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของ ผู้ออกตราสารการลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 2,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+4) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไม่มี

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.070%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.036%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.075%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.774%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.955%)

*ข้อมูล 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

Date NAV Fund change Fund Change Percent
12.2027
0.0129
0.11 %
12.1898
0.0363
0.30 %
12.1535
-0.0016
-0.01 %
12.1551
0.0169
0.14 %