พลังงานสะอาดธีมการลงทุนแห่งอนาคต เวียดนามเพชรที่เริ่มฉายแสง | Principal Investment Opportunities

IS 15 Aug

💚พลังงานสะอาดธีมการลงทุนแห่งอนาคต 
วียดนามเพชรที่เริ่มฉายแสง 

ดำเนินรายการโดย
👩🏻‍💻คุณธิดารัตน์ เจริญวุฒิ - Investment Strategy
🧑🏻‍💻คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ - Investment Strategy

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี (PRINCIPAL GCLEAN-A) คลิก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ คลิก