กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL DAILY FIX ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้ วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 8,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถ ในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณวิน พรหมแพทย์
  • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
  • คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
  • คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 0.27% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 0.27% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.375%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.024%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงาน

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3Month (%) 6Month (%) 1Year (%) 3Year (%) 5Year (%) 10Year (%) Since Inception (%) NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX) -0.08 % -0.07 % -0.08 % 0.00 % 0.55 % 0.67 % 1.35 % 1.54 % 12.3829 45.81
Benchmark : -0.01 % 0.06 % 0.20 % 0.61 % 4.50 % 3.63 % 4.51 % 4.73 %
Benchmark :
STGovBond Index 100%