กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

ชื่อย่อ PRINCIPAL DAILY FIX
ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้
วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 8,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถ ในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของการลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+1) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 0.27% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 0.27% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.375%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.024%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.075%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 1.98% (ปัจจุบัน 0.133%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 1.98% (ปัจจุบัน 0.607%)

*ข้อมูล 19 พ.ค. 60- 30 เม.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

Date NAV Fund change Fund Change Percent
12.3513
0.0003
0.00 %
12.3510
0.0008
0.01 %
12.3502
0.0005
0.00 %
12.3497
0.0001
0.00 %
12.3496
0.0004
0.00 %