กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)

รายละเอียดกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GPS-A
ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน 10 เมษายน 2561
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ ดัชนี LGCPTRUU Index (THB) 100.00%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Spectrum Asset Management
กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD กองทุนนี้มุ่งลงทุนในตราสารบุริมสิทธ์ที่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และตราสารหนี้ ซึ่งในขณะลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นหลัก ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาและ/หรือยุโรป
กองทุนหลักจะแสวงหามูลค่าเพิ่มในการลงทุนจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ รวมถึงการวิเคราะห์เครดิต กระบวนการลงทุนจะมีการวิเคราะห์เชิงลึก และการกำหนดกลยุทธ์นำไปสู่การสร้างพอร์ตการลงทุน
กองทุนหลักสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นั้นจะจัดตั้งในรูปแบบกองทุน หรือมีลักษณะที่เป็น Partnership structure ที่มีผู้ร่วมลงทุนจากหลายๆนักลงทุน ซึ่งมีรายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดังกล่าวจะต้องมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการลงทุนใน REITs ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการไถ่ถอนเงินของผู้ลงทุน
กองทุนหลักอาจถือครองสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่องเช่น เงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองกองทุน
โดยปกติกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นหลัก สำหรับส่วนที่เป็นสกุลเงินอื่นที่ลงทุน กองทุนจะมีการทำการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน (Hedging) กับสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 50,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.043%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.031%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.313%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.293%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 1.680%)

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน