กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL iPROPEN-D
ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงสูงมาก)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 26 พฤศจิกายน 2562 (ประมาณการ)
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%)
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
ประเภทโครงการ กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
  • 21% ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 20% ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (50%hedge to THB)
  • 30% ดัชนี S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุลเงิน AUD (50% hedge to THB)
  • 20% ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงิน JPY (50% hedge to THB)
  • 9% ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิน HKD (50% hedge to THB)
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตรา
สารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าว
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศตามที่ประกาศกำหนด
เหมาะสำหรับ
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
  • ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน
  • เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า)
  • ผู้ลงทุนที่คาดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ (กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)
นโยบายจ่ายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายประมาณ 4 ครั้งต่อปี ตามหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลที่กำหนด ในหนังสือชี้ชวน (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล)

*ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการการลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน หนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอาจทำให้มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
*โดยเริ่มตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
*โดยเริ่มตั้งแต่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+5) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 1.605% (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.605% ต่อปี (เก็บจริง 0.963% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% ต่อปี
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ :
ข้อมูล ณ วันที่ :
กองทุน ตั้งแต่ต้นปี (%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (%) 3ปี (%) 5ปี (%) 10ปี (%) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D) 0.02 % 10.0020 2932.96
เกณฑ์มาตราฐาน 1.03 %
เกณฑ์มาตราฐาน :
SET PF&REIT TRI Index 21.00% + FSTREI TRI Index (THB) 10.00% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.00% + AS51PROT Index (THB) 15.00% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15.00% + TREITNTR Index (THB) 10.00% + TREITNTR Index (THB) 10.00% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10.00%