รายงาน 6 เดือนแรก

รายงาน 6 เดือนแรก

ปี 2562

เดือนพฤษภาคม
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้
 

เดือนมิถุนายน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพนู ทรัพย์
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม


เดือนกรกฎาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้งชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ


เดือนสิงหาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

เดือนกันยายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

เดือนตุลาคม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2


เดือนพฤศจิกายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

เดือนธันวาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์