ประกาศเรื่อง ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GOPP-A)

ประกาศเรื่อง ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GOPP-A)

ประกาศเรื่อง  ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GOPP-A) สำหรับรายการส่งเสริมการขายของลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่ผ่านบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GOPP-A) โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

เรื่อง ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท 50 บาท
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee)
1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ยกเว้น


โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์สำหรับรายการส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด ในช่วงวันที่ 10-31 พฤษภาคม 2564 ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GOPP-A) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595

อ่านประกาศที่นี่