ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
1. แก้ไข/เพิ่มเติมการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) รวมถึงการแก้ไขตารางการคำนวณ NAV โดยเพิ่มเติมหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) เพื่อรองรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ โดยในเบื้องต้นกำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และInternet (Easy invest) ของบริษัทจัดการเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเปิดให้บริการ

2. แก้ไข/เพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโดยให้ยื่นผ่านระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. การเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายปันผล โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางใดๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้  รวมทั้งปรับปรุงถ้อยคำในประกาศเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในชัดเจนขึ้น 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต

อ่านประกาศที่นี่