แจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in Fee) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL USEQ-A) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

แจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in Fee) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL USEQ-A) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) มีความประสงค์ที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in Fee) ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส  อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL USEQ-A) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

อ่านประกาศที่นี่